Europass-mobilitet är ett dokumentation av en tidsperiod som en person har studerat i ett annat europeiskt land.

Europass-mobilitet

Med Europass-mobilitet strävar man efter att gynna rörlighet och underlätta erkännandet av erfarenheter och kunskaper som förvärvats i utlandet.

Europass-mobilitet är ett standardiserat europeiskt dokument. I det antecknas uppgifter om de kunskaper och färdigheter som personen tillägnat sig under en inlärningsperiod i ett annat europeiskt land.

Anskaffning av Europass-mobilitet

Utbildningsanordnaren beviljar Europass-mobilitet intyget. En enskild person kan inte själv ansöka om Europass-mobilitet.

Om utbildningsanordnaren är den som skickar individen utomlands, skall anordnaren beställa rätten att använda Europass-mobilitet från Utbildningsstyrelsen.

Om utbildningsanordnaren är den som tar emot individen, kommer anordnaren överens med avsändaren om hur Europass-mobilitet skall användas.

Villkor för beviljande av Europass-mobilitet:

  1. Avsnittet är en del av utbildningen i ursprungslandet
  2. Den utsändande – organisationen som ansvarar för utbildningen i hemlandet - och den mottagande organisationen gör upp ett skriftligt avtal om innehållet, målen och varaktigheten av utbildningsavsnittet. Dessutom säkerställer den att den som avlägger utbildningsavsnittet ges nödvändig språkträning och det utses en handledare i värdlandet som har till uppgift att bistå, handleda och övervaka personen och ge honom eller henne nödvändiga uppgifter. En kopia av avtalet skall på begäran lämnas till Utbildningsstyrelsen
  3. Båda länderna som deltar är EU-eller EES/EFTA-länder.
  4. Den utsändande organisationen och den mottagande organisationen ser gemensamt till att den utresande får vederbörlig information om företagshälsovård och arbetarskydd, arbetsrätt, jämställdhetsåtgärder och andra tillämpliga arbetsrelaterade bestämmelser i värdlandet

Utbildningsanordnarens skyldigheter

  • Utbildningsanordnaren skall se till att utbildningsavsnittet fullgörs inom ramen för något av Europeiska gemenskapens allmänbildande eller yrkesinriktade program eller att det uppfyller de kvalitetskriterier som nämns i förteckningen ovan.
  • Utbildningsanordnaren skall skriftligt komma överens med den mottagande parten i utlandet om syftet och målet med samt innehållet i mobilitetsperioden samt om användningen av mobilitetsintyg och på vilka språk det ifylls.
  • Mobilitetsintyget är officiellt endast då det är individualiserat med sitt eget identifieringsnummer. Varje intyg har sitt eget nummer. Läroanstalten skapar en praxis för numreringen av mobilitetsintyg och numrerar mobilitetsdokumenten vederbörligt.

Användarrättigheter för mobilitetsintyget

Läroanstalten kan beställa Europass-mobilitet från Utbildningsstyrelsen med den elektroniska blankett som öppnas via länken. Beställningsblanketten fylls i separat för varje person som deltar i mobilitetsperioden. Med en blankett kan man endast beställa en användarrättighet för en mobilitetsperiod i taget. Beställningsblanketten skickar inte en skild kvittering: efter att ha vederbörligt fyllt i blanketten kan Europass-mobilitetsdokumentet tas omedelbart i bruk.

Beställning av Europass-mobilitet >>

Uppgörande av Europass-mobilitet

Tillträde till dessa sidor har begränsats till de organisationer som beviljar Europass-mobilitet. På sidan finns mallen för mobilitetsintyg och anvisningar. Om du vill ha ett lösenord kontakta Finlands Europass-centrum.

Uppgörande av Europass-mobilitet >>

Anvisningar till läroanstalter

Anvisningar till finländska läroanstalter: (anvisningar på finska) >>

Europeiska kommissionens anvisningar, gemensamma för alla länder, och mallen för mobilitetsintyg finns i Europass-portalen: Europass-portal >>

Exempel på ifyllda mobilitetsintyg: Europass-mobilitetsintyg på olika språk >>

Ordförråd för att beskriva färdigheter och kompetenser: du har ett europeiskt ordförråd till ditt förfogande som stöder ifyllningen av både meritförteckningen och mobilitetsintyget: http://www.disco-tools.eu/

Rekisteriseloste (pdf).