Europass för Läroanstalter

Läroanstalter måste hjälpa sina elever eller studenter att fylla i sin Europass-meritförteckning och ge andra Europass documenter som man behöver.

Europass är en personlig dokumentportfölj över en persons kunskaper, studier och examina.

Europass består av en elektronisk meritförteckningsmall (CV) samt av en portfölj, European Skills Passport, som sammanställer dina andra Europass-dokument såsom språkpasset eller tilläggen till examensbevisen eller andra viktiga dokument, som till exempel arbetsintyg.

Europass- meritförteckning

Europass-meritförteckningen bygger sig på en gemensam europeisk mall för meritförteckningar. Europass-meritförteckningen (Curriculum Vitae) förmedlar väsentlig information om innehavaren på ett kortfattat sätt. Utöver personuppgifterna finns det information om innehavarens utbildning och tidigare arbetserfarenhet. Dessutom finns det sådana färdigheter och kompetenser som innehavaren förvärvat under sitt liv och sin karriär, men som inte nödvändigtvis omfattas av formella intyg.

Man kan bifoga andra Europass-dokument till Europass-meritförteckningen.

Europass- språkpass

Språkpasset bygger sig på den europeiska språkportfolion som har utvecklats av Europarådet. Den europeiska språkportföljen består av språkpasset, språkbiografin och dossiern. Den europeiska språkportfolion och Europass-språkpasset har två uppgifter; å enda sidan att motivera inlärarna till språkstudier och hjälpa dem att tänka på sina inlärningsmål och å andra sidan att erbjuda ett tydligt sätt att påvisa språkkunskaperna.

Europass- Mobilitet

Med Europass-mobilitet strävar man efter att gynna rörlighet och underlätta erkännandet av erfarenheter och kunskaper som förvärvats i utlandet.

Europass-mobilitet är ett standardiserat europeiskt dokument. I det antecknas uppgifter om de kunskaper och färdigheter som personen tillägnat sig under en inlärningsperiod i ett annat europeiskt land.

Tillägget till yrkesinriktat slutbetyg

Tillägget till slutbetyget ersätter inte det ursprungliga slutbetyget och garanterar inte att myndigheterna i ett annat land formellt erkänner den ursprungliga examen. Tillägget till det yrkesinriktade slutbetyget, Diploma Supplement, är inte ett personligt dokument utan ett examensspecifikt dokument. Å andra sidan, tack vare tillägget är det lättare att förstå slutbetyget och det kan därmed bidra det till att få examen erkänd av de behöriga myndigheterna.

Tillägget till Examensbevis

Europass-tillägget till examensbeviset är ett dokument som bifogas med examensbeviset från en högskola. Syftet med tillägget är att underlätta förståelsen angående vilka kunskaper och färdigheter som har krävts för avläggandet av examen.

Europass-tillägget till examensbeviset (Diploma Supplement) är ett dokument som underlättar förståelsen av vilka kunskaper och färdigheter som har krävts för avläggandet av examen.